Algemene voorwaarden

Algemene deelnamevoorwaarden Kansspel ‘Prijzenslag’

 1. Algemeen
 1. Deze algemene deelnamevoorwaarden (hierna de “Algemene Deelnamevoorwaarden”) zijn van toepassing op het door Soleo Media B.V. georganiseerde Kansspel van de Prijzenslag (hierna te noemen: “Prijzenslag”).
 2. Deze Algemene Deelnamevoorwaarden worden beheerd door Soleo Media B.V., Molenstraat-Centrum 481, 7311XL, Apeldoorn (hierna Soleo Media) en zijn van toepassing op het door Soleo Media georganiseerde Prijzenslag. Door deelname aan de Prijzenslag ga je akkoord met deze Algemene Deelnamevoorwaarden.
 3. De Prijzenslag loopt van 7 mei 2019 tot en met 31 december 2019 (verder te noemen: “de Activatieperiode”).
 4. Alle personen die deelnemen aan de Prijzenslag zijn gebonden aan de bepalingen van deze Algemene Deelnamevoorwaarden.
 5. Alle werknemers van Soleo Media en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken zijn van deelname uitgesloten;
 6. Soleo Media behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van redenen de Prijzenslag stop te zetten of de Algemene Deelnamevoorwaarden te wijzigen.
 7. Deelname aan de Prijzenslag is alleen mogelijk als de deelnemer een geldige actiecode en zijn/haar naam en e-mailadres correct heeft ingevuld voor deelname aan de Prijzenslag, akkoord is gegaan met deze Algemene Deelnamevoorwaarden en akkoord is gegaan met het Privacybeleid.
 8. Door deelname aan de Prijzenslag verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Algemene Deelnamevoorwaarden.
 9. Deze Algemene Deelnamevoorwaarden kunnen tijdens en na de Prijzenslag niet worden betwist.
 10. Met vragen, klachten of opmerkingen ten aanzien van de Prijzenslag kunt u contact opnemen met de klantenservice van Fira, bereikbaar op telefoonnummer: 0341 41 32 02, van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

 1. Prijzen
 1. Vooraf zijn de prijswinnaars geselecteerd middels een willekeurige trekking. In totaal zijn er 282 winnaars, zij winnen één van de volgende prijzen (verder te noemen: ‘’de Prijzen’’):
 • De winnaar van de hoofdprijs ontvangt een droomvakantie naar IJsland t.w.v. €1500,-.
 • 5x een FIRA-kledingpakket t.w.v. €450,-
 • 10x een weekend weg naar een van de deelnemende Droomparken.
 • 100x een dagje wellness
 • 25x een Plantina winterpakket t.w.v. €89,95
 • 1x een Gaggia koffiemachine
 • 10x een badjas van Fynn
 • 10x een Fira tas
 • 10x een Fira hanger met hoefijzer
 • 100x Amfa4000 waterontharder
 • 10x een Thule tas
 • Altijd prijs principe, kortingsbon €2,50 bij ruitersportdiscounter.nl
 1. De gewonnen Prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of andere producten en/of diensten.
 2. De uitslag kan niet worden betwist.

 

 1. Deelname en het bepalen van de winnaars
 1. Deelname aan de Prijzenslag is gratis.
 2. Deelname aan de Prijzenslag en het meedingen naar de Prijzen is alleen mogelijk als:
  • De deelnemer zijn/haar feitelijke woon-verblijfplaats in Nederland heeft en minimaal 18 jaar oud is;
  • De deelnemer zijn/haar e-mailadres correct heeft ingevuld;
  • De deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Deelnamevoorwaarden en het Privacybeleid.
 1. Deelname aan de Prijzenslag kan vanaf 7 mei 2019 tot en met 31 december 2019 tot 23.59 uur.

  Indien niet aan bovenstaande drie voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de Prijzen.
 2. Zodra de inzending van de deelnemer is ontvangen dingt hij/zij mee naar de te vergeven Prijzen.
 3. De bepaling van de winnaars zal geschieden door een willekeurige trekking uit alle ingezonden codes. De trekking van de prijswinnaars heeft voorafgaand aan de actieperiode plaatsgevonden.
 4. De winnaars worden persoonlijk benaderd op het door hun opgegeven e-mailadres.
 5. De winnaars dienen binnen drie werkdagen te reageren op het persoonlijke e-mailbericht dat zij ontvangen van Soleo Media op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. Winnaars die niet binnen drie werkdagen hebben gereageerd verliezen automatisch zijn/haar aanspraak op de Prijzen. De Prijzen zullen in dat geval verloot worden onder de andere inzendingen.

 

 1. Uitsluitingen
 1. Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname.
 2. Soleo Media behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de Prijzenslag, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;
 3. Soleo Media is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of aan of door de gewonnen Prijzen in welke vorm dan ook.
 4. Soleo Media besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten of andere door Soleo Media openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan Soleo Media worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Soleo Media doen ontstaan. Soleo Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde deelnameformulieren en/of bijlagen of voor de opgave van verkeerde of onvolledige (persoons)gegevens door een deelnemer.
 5. Soleo Media is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg) schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 6. Soleo Media is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de Prijzenslag zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de Prijzenslag of verdere gebruikmaking van de Prijzen.
 7. Soleo Media, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Soleo Media betrokkenen met betrekking tot de Prijzenslag zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de Prijzenslag.

 

 1. Intellectuele eigendom
 1. De deelnemer doet, van het moment van inzending, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de ruimste zin van het woord – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) auteursrechten, portretrechten en naburige rechten – ten aanzien van de inzending en – indien van toepassing – zijn/haar foto en interview. Indien de foto een afbeelding van één of meer andere personen bevat, dient de deelnemer ervoor zorg te dragen dat deze andere personen eveneens afstand hebben gedaan van de bij die persoon/personen rustende (intellectuele eigendoms)rechten in de ruimste zin van het woord – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) auteursrechten, portretrechten en naburige rechten – ten aanzien van de foto. De deelnemer vrijwaart Soleo Media voor alle aanspraken ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van derden partijen in verband de op die persoon/personen rustende (intellectuele eigendoms-)rechten.
 2. De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending, de naam van de deelnemer en zijn/haar foto, in de ruimste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik daarvan in alle mogelijke media, waaronder internet, wordt verstaan.

 

 1. Behandeling van gegevens

Persoonlijke gegevens die u via de Prijzenslag aan Soleo Media verstrekt zullen uitsluitend in overeenstemming met ons privacybeleid worden gebruikt. Lees het privacybeleid aandachtig voordat u doorgaat.

De gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Prijzenslag zullen door Soleo Media niet aan derden worden verstrekt.

 1. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op deze voorwaarden en de Prijzenslag is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele hieruit of uit de Prijzenslag voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Nederlandse rechtbank, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Slotbepalingen

Soleo Media is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Alle auteursrechten op de inhoud van de website en Facebookpagina, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen uitsluitend toe aan Soleo Media.